Učebnice

Učebnice globalizace

Jan Hodač a Tomáš Kotrba

Publikace si klade za cíl seznámit čtenáře s tématy, jež jsou ve společnosti slyšet stále častěji. Globalizace, globální oteplování, znečišťování životního prostředí, nedostatek ropy nebo zemního plynu, nekontrolovatelné migrační toky, silný populační růst – o tom všem informují média téměř každý den, a to způsobem a dikcí často již předem známou. Nepodlehnout „globálním klišé“, vnímat projevy globalizace ve skutečně „globálních souvislostech“ a vyznat se v nich – právě o to se snaží i tato publikace. Autoři vychází z myšlenky, že frontální výukou lze naučit mnohé, nicméně aktivizační metody ve výuce dovedou žáky a studenty daleko více motivovat k samostudiu, vytváří u nich zájem o problematiku a podprahově u probíraných témat docilují vyšší míry zapamatování. Zdánlivě složitá témata související s globalizací jsou proto rozebrána tak, aby se v mnoha případech dal text uchopit a rovnou učinit součástí výuky v příslušných hodinách. Tipy a nápady na různá cvičení pak jen pomáhají učitelům v jejich práci. Autoři věří, že k celé řadě již existujících knih na téma globalizace přidávají takovou, která bude učitelům co nejblíže.

 

Aktivizační metody ve výuce – Příručka moderního pedagoga

Tomáš Kotrba a Lubor Lacina

Publikace se věnuje problematice vyučování v podmínkách českého školství. Učebnice - příručka je zaměřena na aktivizační metody výuky. Autoři se zabývají jak samotným pojetím vyučovací hodiny, tak posláním pedagoga a výkonem jeho povolání. Klíčová část publikace se zaměřuje na rozdělení, popis a využití jednotlivých aktivizačních metod. Jsou zde uvedeny příklady jejich konkrétní aplikace ve vyučovacích předmětech, a to jak na základní, tak střední škole. Pedagog by měl vědět, co chce předat (jaké informace) a jakým způsobem (jakou zvolit vhodnou formu zprostředkování informací). Je na čtenáři, který by měl být sám odborně zdatný a schopný najít, uspořádat a zpracovat téma pro své studenty. Autoři publikace se věnují formě, tedy metodám vyučování. Ve své podstatě se vždy jedná o řešení základní myšlenky – předání informací takovým způsobem, aby jim posluchači porozuměli. A právě v tom tkví kouzlo a kreativní přístup pedagoga. Moderní vyučující chápe, že cílem není vytvoření chodící encyklopedie, ale spíše samostatně uvažujícího člověka, který dokáže komunikovat, hledat informace, zpracovávat je a vyhodnocovat a na jejich základě si vytvořit vlastní názor.

Doporučené učebnice

Globalizace, etika, ekonomika
Ivo Rolný a Lubor Lacina

Proces globalizace není jednoznačný. Nabízí jednak řadu příležitostí, jednak je spojován i s negativními jevy. Autoři se zaměřili na problematiku ekonomické globalizace, kterou se snaží postihnout v širších filozofických, kulturních a sociálních souvislostech.
První část knihy se zabývá globalizací z hlediska etiky. Nastoluje základní etické relevance tohoto procesu, problém spravedlnosti v ekonomické sféře, otázku společenské odpovědnosti v podnikání a etiky komunikace. Analyzuje negativní jevy jakými jsou korupce, praní špinavých peněz nebo lobbing. Poukazuje na význam podnikatelské etiky v rámci globalizovaných trhů a v oblasti managementu.
Mezinárodní toky zboží, služeb, kapitálu a osob lze považovat za čtyři základní faktory, které se podstatným způsobem spolupodílejí na historickém procesu globalizace světové ekonomiky. Druhá část publikace se snaží postihnout specifika těchto faktorů, dynamiku změna jejich vzájemné interakce. Pozornost je věnována i vlastnímu vymezení a chápání pojmu globalizace. Vydání, v řadě třetí, je aktualizováno s údaji dostupnými k roku 2008.

ISBN 978-80-87071-62-5

Svět viděný z Řípu aneb zahraniční politika pro každého
Petr Robejšek

Tato kniha vybočuje z řady odborných publikací tím, že je určena především široké veřejnosti. Autor vítá  mezi čtenáři také kolegy z oboru, nicméně je varuje s tím, že se řídil při psaní Alfredem Bierem, který řekl: „Každá věc se dá posuzovat ze dvou hledisek, vědeckého a hlediska zdravého rozumu.“ Autorovi vysnění čtenáři patří k oné většině, která zahraniční politiku bere na vědomí bez nadšení. Chce vzbudit jejich zájem a získat jejich spojenectví. Proto tato kniha nemá být tisící první popis známých faktů. Má být průvodcem světovou politikou, který obsahuje řadu návrhů a plánů, jež lze uskutečnit pouze se čtenářovou pomocí. Proč by měl normální člověk plýtvat časem na zahraniční politiku? Ve většině zemí nikdy nebyl a těžko se tam dostane?

To, co se ve světě děje, stejně nemůže ovlivnit, problémům kdesi daleko nerozumí, a upřímně řečeno jsou mu i dost jedno. To všechno je pravda. Potíž je v tom, že pokud nebudeme brát svět na vědomí, sebere nám to, na čem nám nejvíce záleží, tedy blahobyt a bezpečnost.

Společným jmenovatelem mezinárodních vztahů je přetahování se o krátkou peřinku blahobytu a bezpečnosti. To se bezprostředně týká každého z nás. No a co zmůžeme, když budeme o světě vědět všechno? Náš hlas svět opravdu nepostaví do pozoru, avšak prokoukneme-li to, co se venku děje, získáme proti ostatním jednu velkou výhodu. Čemu nemůžeme zabránit, tomu se včas vyhneme, nebo alespoň přizpůsobíme, a to, co je slibné můžeme využít pro sebe jako první.

Svět je zaměstnán sám sebou, my nejsme velmoc a proto náš prospěch neleží na srdci nikomu jinému než nám samotným. Svět se o nás nestará a o to více se musíme starat my o svět. Čím více lidí pochopí, že se mimo naše hranice rozhoduje o budoucnosti vlastního národa a přispějí k úspěchu společného snažení, tím větší je společná naděje na dosažení cílů, které zajímají každého z nás.

ISBN 80-86851-55-9

Praktické využití aktivizačních metod ve výuce
Lubor Lacina a Tomáš Kotrba

Aktivizační metody kladou důraz na samostatnou práci studentů a jejich kooperaci s učitelem, což vede k jejich vyšší participaci ve výuce. Cílem je přeměna pasivních studentů (posluchačů) v partnery, kteří se přímou zkušeností naučí mnohem více než při jednostranném použití tradičních frontálních výukových metod. Kniha se zabývá aktivizačními metodami, jež autoři nepopisují pouze z teoretického hlediska. Najdete v ní příklady z praxe, praktické návody a doporučení k realizaci jednotlivých metod. Cílem autorů bylo napsat učitelskou příručku, která podpoří proces zavádění a využívání aktivizačních metod na školách všech stupňů v České republice. Publikace čerpá z pedagogické praxe autorů a ze zkušeností získaných během projektu „Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce“, realizovaného občanským sdružením EURION. Autoři působili v pozici vedoucího lektora (metodika) a lektora. Kniha byla napsána učiteli pro učitele.

ISBN 978-80-87029-12-1